Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 45/22) για την Προμήθεια Βιομηχανικών – Ιατρικών Υγρών και Αερίων και συναφούς Μίσθωσης Δεξαμενών και Φιαλών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΠΑ-ΑΔΑ:ΨΥΛ36-0ΒΘ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία ,με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δυο (2) ετών, για την Προμήθεια Βιομηχανικών – Ιατρικών Υγρών και Αερίων και συναφούς Μίσθωσης Δεξαμενών και Φιαλών για Κάλυψη Αναγκών Μονάδων ΠΑ συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος διετίας  2.752.591,26€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  ή 2.987.336,28 συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 16/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 16/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/01/2023