Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 49/22) για τη Διακλαδική Προμήθεια Συρίγγων – ΑΔΑ : Ψ11Ν6-Α3Ι

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια συρίγγων προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 842.297,60€ (οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών) άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ή 1.039.053,92€ (ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου  του προβλεπόμενου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/12/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 02/02/2023