Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194860 για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους
Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976Ε), με εκτιμώμενη αξία 483.870,97 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και
αναθεώρηση). Το έργο περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24%,
ποσού 116.129,03 €, ήτοι σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00 €.

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/12/2022
Τελευταία τροποποίηση: 27/12/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 07/02/2023