Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, Αθήνα.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμόν 11 γραφείου εβδόμου (7 ου) ορόφου του ακινήτου επί της οδού Ακαδημίας 27Α, στην Αθήνα, εμβαδού 78,10 τ.μ.. Το ακίνητο διαθέτει πόρτα ασφαλείας, σαλόνι/τραπεζαρία, κουζίνα, ένα (1) μπάνιο, ένα (1) υπνοδωμάτιο και χωλ. Επιπρόσθετα, η πολυκατοικία διαθέτει ανελκυστήρα.

Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός της ΥΠΑΑΠΕΔ, για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350, στην Καλλιθέα.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας / Υπηρεσία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΕΘΑ/ΥΠΑΑΠΕΔ) ανακοινώνει τη διενέργεια Ανοιχτού  Δημόσιου Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου επί της οδού Συγγρού 350, στην Καλλιθέα, αποτελούμενο από ισόγειο κατάστημα 355,09 τ.μ. με πατάρι 177,55 τ.μ. και υπόγειο χώρο 768,16 τ.μ., ιδιοκτησίας του  Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 49/22) για τη Διακλαδική Προμήθεια Συρίγγων – ΑΔΑ : Ψ11Ν6-Α3Ι

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια συρίγγων προς κάλυψη αναγκών των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 842.297,60€ (οκτακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών) άνευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, ή 1.039.053,92€ (ενός εκατομμυρίου τριάντα εννέα χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου  του προβλεπόμενου ΦΠΑ.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 61/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συγκροτήματος Ψηφιακού Στεφανιογράφου με Εγκατάσταση για Κάλυψη Αναγκών του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 1.178.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δ.61-22) (Ψ5Τ66-3ΘΨ)

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δ.61-22) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (22PROC011901134)

4. Δ.61-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦOΥ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011901719)

Διακήρυξη Διαγωνισμού Σύμβασης Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ» (ΚΑΡ-22-01) (ΑΔΑ: ΨΔ586-Ω0Θ)

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας διακηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016, καθώς και την ΑΔ.Φ.583/7083/Σ.1577/21 Δεκ 22/ΑΤΑ/Γ2/4 Απόφαση του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΘΟ» (ΚΑΡ-22-01) με Α.Α: 194591 στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΔ586-Ω0Θ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΕΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ

 

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ.Ε.Π.Α. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 194860 για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976Ε)

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας / Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (Γ.Ε.Α/ΥΠ.Ε.Π.Α.), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαμόρφωση του 4ου Ορόφου του Κτιρίου Ε’ του 251 ΓΝΑ σε Χώρους
Διαμονής Προσωπικού» (Δ-976Ε), με εκτιμώμενη αξία 483.870,97 € (περιλαμβάνει το κόστος του έργου, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικές εργασίες και
αναθεώρηση). Το έργο περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 24%,
ποσού 116.129,03 €, ήτοι σύνολο προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000,00 €.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 55/22 του 251ΓΝΑ για τον Καθαρισμό Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Καθαρισμού Χώρων και Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΑΑΥΕ – ΚΑΙ – ΔΥΓ , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 214.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 265.360,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

3. Δ.55_22 Καθαριότητα Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011893914)

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καθαριότητας Χώρων (Δ.55_22) (6ΙΥΠ6-Κ4Μ) (22PROC011892741)

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 48/22 του 251 ΓΝΑ για Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ηλεκτρικών Κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Ακτινολογικού Μηχανήματος του Εξωτερικού Ακτινολογικού για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Μηχανημάτων Αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Ηλεκτρικών Κρεβατιών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Ακτινολογικού Μηχανήματος του Εξωτερικού Ακτινολογικού για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 87.570,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 108.586,80€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

5. Δ.48-22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011888739)

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6Γ0Ρ6-Ζ8Π) (22PROC011888739)

Διακήρυξη Διενέργειας Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.23/22) για την Ανάδειξη Πλειοδότη για την Αποκομιδή Ξυλείας Στρατοπέδου ΑΤΑ – ΑΔΑ:ΨΨΝΞ6-Ψ42

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Πρόχειρο Πλειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν με προφορικές στα Γραφεία του Τμ. Προμηθειών της Διεύθυνσης με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την άπαξ αποκομιδή ξυλείας δέντρων (σε ποσοστό 100% πεύκο) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου του ΑΤΑ, με τιμή εκκίνησης τέσσερα ευρώ (4,00€) ανά Χ.Κ.Μ. Η ποσότητα ξυλείας εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 160 Χ.Κ.Μ συνολικά.

Δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί του ΜΤΑ για την εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Αράξου.

Ανακοινώνεται ότι την 12.01.2023 ημέρα Πέμπτη, θα διενεργηθούν στα γραφεία της 116 ΠΜ (Άραξος), δύο (2) δημόσιοι επαναληπτικοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Αράξου ως κάτωθι :
α. 96 στρεμμάτων (Προς εκμετάλλευση αυτοφυούς βλάστησης) Ώρα Δγσμού 10:00,
β. 6,40 στρεμμάτων (Προς καλλιέργεια) Ώρα Δγσμού 12:00.