Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 53/22) για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) κ΄ Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια ΕΑ οκτώ (8) MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210 – ΑΔΑ : Ψ6ΧΒ6-8ΦΔ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για τη Μερική Επισκευή (ΜΕ) και Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων MAIN ROTOR BLADES (MRBs), Ε/Π AS332-C1 SUPER PUMA), P/N 332A11-0024-09, 332A11-0025-09 και 332Α11-0025-13, MFC F0210, με διαιρετό αντικείμενο (4 τεμάχια για Μερική επισκευή και 4 τεμάχια για Επ’ Ανταλλαγή Προμήθεια), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 880.000,00€ (οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 28/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 05/01/2023
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 17/02/2023