Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Α.Υ. με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 193693 για την κατασκευή του έργου : “Συντήρηση Οδικού Δικτύου της 117ΠΜ” (ΑΕΕ: 12/21) – ΑΔΑ: Ψ4Ω66-ΠΔΕ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης / 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών
(ΔΑΥ/206ΠΑΥ), προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου της 117 ΠΜ» (ΑΕΕ: 12/21), προϋπολογισμού δημοπράτησης (εκτιμώμενης αξίας σύμβασης) 984.327,52 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ4Ω66-ΠΔΕ

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011587633

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/12/2022