Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 51/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 160.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ή  198.400,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Συστήματος Διασύνδεσης Κολλαγόνου Κερατοειδούς (ΩΣΦΠ6-ΛΤΘ) (22PROC011664483)

3. Δ.51-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 251 ΓΝΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC011668073)

Ημερομηνία ανάρτησης: 24/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 24/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 19/12/2022