Διακήρυξη με αριθμό 06/2022 του ΓΕΕΘΑ για Αξιοποίηση Υλικών των ΕΔ – ΑΔΑ: 67Ω16-ΑΓΚ

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) διακηρύσσει ηλεκτρονικό πλειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την αξιοποίηση υλικών των Ενόπλων Δυνάμεων, συνολικού προϋπολογισμού 230.229,75€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια με ΑΔΑ: 67Ω16-ΑΓΚ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/11/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 19/12/2022