Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ) – ΑΔΑ: 9ΨΤΡ6-Φ42

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο τη Μίσθωση Συνεργείου για τον Καθαρισμό των Χώρων – Υαλοπινάκων Μονάδων Περιοχής Λάρισας (Αεροπορική Βάση Λάρισας – ΑΤΑ – ΔΑΚ – 1ο ΑΚΕ – ΕΚΑΕ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Εξήντα Μία Χιλιάδων Eπτακοσίων Εξήντα (61.760,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24% με το κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα (χαμηλότερη) από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία των υπό παροχή υπηρεσιών.

Ημερομηνία ανάρτησης: 25/10/2022
Τελευταία τροποποίηση: 25/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/11/2022