Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 19/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών Προς Κάλυψη Αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ) – ΑΔΑ: 6ΖΑΤ6-ΧΞΥ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια Διαφόρων Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών Προϊόντων προς κάλυψη αναγκών Μονάδων Περιοχής Λάρισας (110ΠΜ & ΔΑΚ), προϋπολογισθείσας αξίας ποσού Ευρώ Πενήντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Ενενήντα Τριών και Εβδομήντα Έξι Λεπτών (55.893,76€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/10/2022
Τελευταία τροποποίηση: 20/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/11/2022