Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για το Έργο: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΕΕ: 24/19)»

H Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΕΕ: 24/19)» , συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (2.198.738,39), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

22PROC011460953

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στo ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC011460953

Η Περίληψη της Διακήρυξης αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ψ5ΛΙ6-ΓΡΞ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για τον  διαγωνισμός με α/α ΕΣΗΔΗΣ 193175 για το Έργο: «Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας (ΑΕΕ: 24/19)» με απόφαση της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης, μετατέθηκε για την 1 Δεκ 22.

Η Απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:  22PROC011625549 και στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧΝΔ6-ΒΙΞ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/10/2022
Τελευταία τροποποίηση: 18/11/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/12/2022