Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 40/22) για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415(ΑΔΑ:ΨΘΠΔ6-ΥΛΓ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την Προμήθεια Απαρτίων Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415. συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  ποσού 1.784.361,32 € (ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 04/08/2022
Τελευταία τροποποίηση: 23/11/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 06/12/2022