Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 09/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Φορητών Συσκευών Μέτρησης Πυκνότητας Πετρελαιοειδών για Καύσιμα προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΠΑ – ΑΔΑ: ΩΑ8Ν6-0ΒΖ

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (με συστημικό αύξοντα αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ: 162075) με αντικείμενο την Προμήθεια Τριάντα (30) Φορητών Συσκευών Μέτρησης Πυκνότητας Πετρελαιοειδών για Καύσιμα προς κάλυψη αναγκών Μονάδων ΠΑ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εκατόν Είκοσι Τεσσάρων Χιλιάδων Τετρακοσίων Τριάντα Τεσσάρων (124.434,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής χωρίς να υπερβαίνεται η προϋπολογισθείσα αξία για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας. Το συμβατικό είδος δεν είναι διαιρετό και επομένως απαιτείται να δοθεί προσφορά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας και όχι για μέρος αυτής. Ως εκ τούτου, η κατακύρωση όλων των ειδών θα γίνει υποχρεωτικώς σε έναν οικονομικό φορέα.

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 05/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/07/2022