Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 35/22) για την Προμήθεια Υποδημάτων – ΑΔΑ : ΩΑΗΡ6-03Τ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια υποδημάτων εξόδου μαύρων και υποδημάτων ημιάρβυλων προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 949.840,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 13/09/2022