Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 33/22) για την Προμήθεια Υλικού Πλήρωσης Αρμών και Κορδονιού Πολυαιθυλενίου Δαπέδων Αεροδρομίων της ΠΑ – ΑΔΑ : ΨΗ136-Ξ0Π

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο , διάρκειας δύο (2) ετών, για την προμήθεια Υλικού Πλήρωσης Αρμών και Κορδονιού Πολυαιθυλενίου Δαπέδων Αεροδρομίων της ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξακοσίων εβδομήντα οχτώ χιλιάδων  ευρώ (678.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% και των υπέρ τρίτων νόμιμων κρατήσεων(εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ : 840.720,00 €).

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 06/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 07/09/2022