Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΜΓΕΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων και αισθητήρων μέτρησης ισχύος, μετρητή ισχύος και κατευθυντικών συζευκτών της ΥΠΗΔ – ΑΔΑ : ΨΣΙΘ6-ΞΚ3

Η Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια μιας (1) ηλεκτρονικής διάταξης ενίσχυσης ισχύος συχνοτήτων και αισθητήρων μέτρησης ισχύος, μετρητή ισχύος και κατευθυντικών συζευκτών της ΥΠΗΔ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 115.390,71 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 143.084,48 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/07/2022