Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 31/22 του 251ΓΝΑ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ.

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών του 251 ΓΝΑ. , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 213.992,10€ (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 226.831,63€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου 251 ΓΝΑ (Δ.31_22) (ΨΩ7Η6-ΦΑΤ) (22PROC010931401)

3. Δ. 31_22 Προμήθεια Φυσικού Αερίου 251 ΓΝΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010934320)

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2022