Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 13/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Συσκευής Προσδιορισμού Μολύβδου σε Βενζίνες με Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ κατά ASTM D5059 προς κάλυψη αναγκών ΔΑΚ (ΑΔΑ: Ω8Α16-ΙΥΟ)

Η ΔΟΥ /Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (αύξων συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 168942) με αντικείμενο την προμήθεια Συσκευής Προσδιορισμού Μολύβδου σε Βενζίνες με Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ κατά ASTM D5059, προϋπολογισθείσας αξίας €48.387,10, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει (χαμηλότερης) τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/08/2022