Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 11/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Συσκευής Σταθερότητας στη Θερμική Οξείδωση JFTOT κατά ASTM D3241 προς κάλυψη αναγκών ΔΑΚ (ΑΔΑ: ΨΨΣΑ6-ΓΙΥ)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την Προμήθεια Συσκευής Σταθερότητας στη Θερμική Οξείδωση JFTOT κατά ASTM D3241 προς κάλυψη αναγκών ΔΑΚ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εκατό Χιλιάδων (100.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία.

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2022