Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/22 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας για την Προμήθεια Εξοπλισμού ΗΣΑ προς κάλυψη απαιτήσεων προγράμματος υλοποίησης Viper της 110ΠΜ (ΑΔΑ: 6ΘΔΥ6-ΛΗ0)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει την Προμήθεια Εξοπλισμού ΗΣΑ προς κάλυψη απαιτήσεων προγράμματος υλοποίησης Viper της 110ΠΜ, προϋπολογισθείσας αξίας ποσού ευρώ Εβδομήντα Έξι Χιλιάδων Οκτακοσίων Είκοσι (76.820,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά (βάσει χαμηλότερης τιμής) για το σύνολο των ειδών χωρίς να υπερβαίνεται η π/υ αξία.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 11/07/2022
Τελευταία τροποποίηση: 11/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2022