Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης της ΥΠ/ΠΑ επί Σχεδίου Ειδικών όρων Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά (ΑΔΑ:Ψ0Θ46-ΒΞΒ)

1.Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει ότι διενεργεί Δημόσια Διαβούλευση η οποία έχει αναρτηθεί στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» με μοναδικό κωδικό: 22DIAB000024576, επί Σχεδίου  Ειδικών όρων Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης Αναδόχου για τη Διακίνηση των Αεροπορικώς Μεταφερομένων Υλικών της ΠΑ από και προς τις Χώρες της Ευρώπης, το Ισραήλ και τον Καναδά με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχόμενων τεκμηριωμένων παρατηρήσεων – σχολίων – απόψεων επί των περιεχομένων αυτών.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εμπρόθεσμες εισηγήσεις και απόψεις τους, καθώς και να ζητήσουν διευκρινίσεις:

α.      Στην  ηλεκτρονική διευθύνση yppa@haf.gr

β.  Στη Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) μέσω του σχετικού υποσυστήματος «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» (βλ. αντίστοιχο σύνδεσμο στην ενότητα «Γενικές Πληροφορίες») σύμφωνα με τους αναρτημένους Κανόνες Χρήσης και Συμμετοχής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ0Θ46-ΒΞΒ

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/06/2022