Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 32/22) για την Προμήθεια Υφάσματος – ΑΔΑ : ΨΘΔ66-ΙΒΦ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την προμήθεια υφάσματος θερινών στολών μάχης και περιπάτου και υφάσματος χειμερινών στολών μάχης και περιπάτου προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 994.914,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/07/2022