Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 19/22) για την Προμήθεια Χιτωνίου Χειμερινού Στολής Εξόδου προς κάλυψη αναγκών ΠΑ. – ΑΔΑ : 6ΒΔ06-ΥΒΧ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Χιτωνίου Χειμερινού Στολής Εξόδου προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 829.312,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%].

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/07/2022