Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 25/22) για την Παροχή Υπηρεσίας Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ή Επ` Ανταλλαγή Προμήθειας 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA – ΑΔΑ : 6ΤΚ76-ΒΥΖ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την παροχή Υπηρεσίας Γενικής Επισκευής (ΓΕ) ή Επ` Ανταλλαγή Προμήθειας 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 2.126.000,00 € (δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων ποσοστού 6,27868% και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/07/2022