Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.4/22) για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών(ΣΙ-ΣΜΥΑ) και Οπλιτών 123 ΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.04/22

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια  Ειδών Ατομικής Καθαριότητας Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών(ΣΙ-ΣΜΥΑ) και Οπλιτών 123 ΣΤΕ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 88.015,20€ (ογδόντα οκτώ χιλιάδων δεκαπέντε ευρώ και είκοσι λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 0,13468%) και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμ.Συστήματος  162744: https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 08/07/2022