Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 04/22) για την Προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας (Συμφωνία – Πλαίσιο) – AΔΑ :686Α6-ΞΔ1

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ζωνών Πολεμικής Αεροπορίας  (Ο/Ν 223137) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 129.470,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 160.542,80 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

    • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 686Α6-ΞΔ1
    • Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.04/22
    • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 162149
Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 10/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/07/2022