Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΔΟΥ ΑΒ Δεκελείας (υπ’αρίθμ.3/22) για την Προμήθεια Χαρτιού Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων(ΥΑΕ)

Δ.03_22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΑΕ

Η ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Χαρτιού προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 77.834,44€ (εβδομήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ: https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Aναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με Αριθμ.Συστήματος  161720:https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=chokNM_edN3dD7YkZM_w2dXdcvuIwy-__G987PgMoiZKhOWzVX3z!48413906

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 02/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 02/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 23/06/2022