Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 10/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Χειρουργικών Προβολέων Οροφής με Δορυφόρο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Χειρουργικών Προβολέων Οροφής με Δορυφόρο για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 75.000,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 93.000,00€  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ.

6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ (Δ.10-22) (61ΛΡ6-ΤΛΙ) (22PROC010729873)

4. Δ.10-22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010730620)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.10_22 (Ψ6ΔΔ6-ΖΨ7) (22PROC010831218)

Ημερομηνία ανάρτησης: 10/06/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/06/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 08/09/2022