Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 22/22) για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ :ΩΜΠΖ6-4ΞΠ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την Προμήθεια ενός (1) Α/Κ PW123AF Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 3.738.790,18  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 06/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 06/05/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 14/06/2022