Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 26/22) για την Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA(ΑΔΑ:ΨΣ5Λ6-ΠΨΨ)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για την Προμήθεια 2 (δύο) τεμ. Υλικού Main Gear Box (MGB), P/N 332A32-1007-06T, Ε/Π AS-332C1, SUPER PUMA συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  ποσού 3.888.160,00 € (τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 20/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 05/10/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 04/11/2022