Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 30/22) για την Προμήθεια ενός (1) Συστήματος Ground Vibration Test – ΑΔΑ : Ω2ΔΡ6-6Υ2

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό  διαγωνισμό σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τενός (1) Συστήματος Ground Vibration Test, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 217.741,94 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% , ήτοι σύνολο 270.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 27/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 18/07/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 01/09/2022