Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 27/22) για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ (ως Επαναληπτικός για τα υλικά που δεν κατακυρώθηκαν με τον Δ.28/21)(ΑΔΑ:60ΦΨ6-Ζ10)

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€) με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την Προμήθεια Υλικών Μετεωρολογικών Radar της ΕΜΥ (ως Επαναληπτικός για τα υλικά που δεν κατακυρώθηκαν με τον Δ.28/21)συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας  ποσού 203.054,00 συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ή 251.786,96€ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 23/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/07/2022
Προθεσμία παραλαβής προσφορών: 05/09/2022