Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία του 201 ΚΕΦΑ (υπ’ αρίθμ. 03/22) για την Προμήθεια Ξιφών Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας με Θύσανο και Ιμάντα Ανάρτησης (Συμφωνία – Πλαίσιο) – AΔΑ : 6ΑΣΚ6-0Σ3

Τo 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια Ξιφών Αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας με Θύσανο και Ιμάντα Ανάρτησης (Ο/Ν 223136) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας, 198.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 245.520,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

    • Αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΣΚ6-0Σ3
    • Διακήρυξη Διαγωνισμού Δ.03/22
    • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 160362
Ημερομηνία ανάρτησης: 19/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 19/05/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 21/06/2022