Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 21/22) για την Προμήθεια Αθλητικών Φορμών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ. – ΑΔΑ : ΩΖΡΨ6-ΩΞΨ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για την Προμήθεια Αθλητικών Φορμών προς κάλυψη αναγκών ΠΑ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σε βάθος τετραετίας 769.544,00 € [συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%]

Ημερομηνία ανάρτησης: 03/05/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/06/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/07/2022