Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Υπ΄ Αριθμ. 25/2022 με Τίτλο: «Εκτέλεση Εργασιών Τροποποίησης Υφιστάμενης Περιμετρικής Περίφραξης (Εσωτερικής Περιμετρικής Περίφραξης) της 115ΠΜ»

H 115 Πτέρυγα Μάχης προσκαλεί οποιοδήποτε οικονομικό φορέα να καταθέσει έγγραφη προσφορά με σκοπό τη σύναψη συμφωνητικού διάρκειας τριών (3) μηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών τροποποίησης της υφιστάμενης περιμετρικής περίφραξης της 115ΠΜ , προϋπολογισθείσας αξίας 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

  • Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Υπ΄ Αριθμ. 25/2022  25_2022
  • Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 22PROC010383376
Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 20/04/2022