Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου.

Ανακοινώνεται ότι την 05.05.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 πμ, θα διενεργηθεί στα γραφεία του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Ακαδημίας 27, Αθήνα), δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων καυσίμων της ΠΑ στο Α/Δ Ηρακλείου, για χρονικό διάστημα δώδεκα ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα πρόωρης λύσης της μίσθωσης, εφόσον παύσει η λειτουργία του Α/Δ Ηρακλείου.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 29/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 05/05/2022