Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 04/22 Συντήρηση – Επισκευή Πυλώνων Φωτισμού Πίστας Α/ΦΩΝ FOB ΑΚΤΙΟΥ

Το MY FOB AKTIOY προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την συντήρηση και επισκευή πυλώνων φωτισμού πίστας στάθμευσης Α/φων FOB Aκτίου συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  35.000,00 €, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 06/05/2022