Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 01/22 της ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Οχτώ (8) Τεμαχίων BLADE για την Υποστήριξη PZL Μ-18B/BS της 359 ΜΑΕΔΥ-ΑΔΑΜ:22PROC010349452 2022-04-07

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δ.01_22

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:22PROC010349452:https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e2s2

Αναρτήθηκε στο EΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 158545:https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx

 

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 08/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 08/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 29/04/2022