Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/22 της 114ΠΜ για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κάλυψης Απαιτήσεων Δικτύου Training Center

Η 114 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 53.316,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%), και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος.

Ημερομηνία ανάρτησης: 13/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 13/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 16/05/2022