Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 18/22) για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών(ΑΔΑ:61ΒΞ6-ΤΔΕ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας δυο  (2) ετών, για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 281.728,00 € σε βάθος διετίας  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α 24%

Ημερομηνία ανάρτησης: 15/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 15/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 25/05/2022