Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 02/22) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού NET MEN SL-24 – ΑΔΑ : Ψ81Ξ6-2Θ8

To 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού NET MEN SL-24  (Ο/Ν 223123) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 168.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ81Ξ6-2Θ8
  • Διακήρυξη διαγωνισμού Δ.02/22
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 159088

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 18/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 18/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 24/05/2022