Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 113 ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Προμήθεια Επτά (7) Ειδών Ανταλλακτικών του Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : 6Ζ3Χ6-ΧΗΖ

Η 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια επτά (7) ειδών ανταλλακτικών του Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (98.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσομένων του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2859/00.

Ημερομηνία ανάρτησης: 21/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 21/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 27/05/2022