Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 17/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φυσιγγίων 9Χ19mm

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διάταξεις του Ν.3978/11, όπως τροποιηθηκε και ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές, σε Ευρώ (€) και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Φυσιγγίων 9Χ19mm». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 304.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (24%), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ή στο ποσό των 376.960,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2022