Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ’αρίθμ. 16/22 της ΥΠ/ΠΑ για την Προμήθεια Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3978/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με ενσφράγιστες προσφορές, σε Ευρώ (€) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια Φυσιγγίων 7,62×51mm Κοινής Βολίδας (ΚΒ) και Αβολίδωτων». Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 333.400,00€ χωρίς ΦΠΑ (24%), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων ή στο ποσό των 413.416,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 19/05/2022