Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/22 της ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Θερμοκολλητικής Μηχανής Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)- ΑΔΑΜ:22PROC010415849 2022-04-18

Δ.02_22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΑΕ.pdf

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:22PROC010415849:https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e5s2

Αναρτήθηκε στο EΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 159335:https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=y_hAw1T-hvOfIkfKRmK_rUpeigmeR7LmA4q6hV8eZEC7ngjdBOui!-1628113151

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 19/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 19/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 09/05/2022