Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 21/22 του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ)

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), για τον Καθαρισμό Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ- Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) – Ανωτάτης Αεροπορικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΑΥΕ) -Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 211.500,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ή  262.260,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

4. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Καθαριότητας Χώρων (Δ.21_22) (ΩΤΔΜ6-Α12) (22PROC010330285)

Δ.21_22 Καθαριότητα Χώρων – Υαλοπινάκων 251 ΓΝΑ – ΚΑΙ – ΑΑΥΕ – ΔΥΓ (ΤΕΛ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία ανάρτησης: 05/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 05/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 15/04/2022