Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 20/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 354.071,70 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή  375.316,00 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 06%.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗ & ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (6Ξ4Ρ6-ΠΞΣ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΕ ENOTICES_n008hobv (external)-2022-052365-NF02-EL(22PROC010384122)

Ημερομηνία ανάρτησης: 14/04/2022
Τελευταία τροποποίηση: 14/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 30/05/2022