Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 3/22 της 111 ΠΜ για την Ανάδειξη Πλειοδότη Κοπής Αποκομιδής Αυτοφυούς Χόρτου Μονάδος

Η 111 ΠΜ προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 24/22) για τη Μερική Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Infrared Turret FLIR Chlio-S Ε/Π AS332-C1 Super Puma – ΑΔΑ : ΨΨΥΜ6-ΖΘΟ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης,  για τη Μερική Επισκευή Δύο (2) Τεμαχίων Υλικού Infrared Turret FLIR Chlio-S Ε/Π AS332-C1 Super Puma, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 430.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.2859/00.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 10/22) για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών – Μαθητριών ΣΙ – ΣΜΥΑ – ΑΔΑ : 65ΓΤ6-ΛΣΡ

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, για τη Μίσθωση Λεωφορείων Μετακίνησης Μαθητών – Μαθητριών ΣΙ – ΣΜΥΑ., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 594.166,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24%, ήτοι σύνολο 736.765,84 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της 113 ΠΜ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Προμήθεια Επτά (7) Ειδών Ανταλλακτικών του Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ : 6Ζ3Χ6-ΧΗΖ

Η 113 Πτέρυγα Μάχης (113ΠΜ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια επτά (7) ειδών ανταλλακτικών του Α/Φ CL-415, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (98.200,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσομένων του ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2859/00.

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 02/22 της ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ για την Προμήθεια Θερμοκολλητικής Μηχανής Υπηρεσίας Αεροπορικών Εκδόσεων (ΥΑΕ)- ΑΔΑΜ:22PROC010415849 2022-04-18

Δ.02_22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΥΑΕ.pdf

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ:22PROC010415849:https://cerpp.eprocurement.gov.gr/kimds2/protected/searchNotice.htm?execution=e5s2

Αναρτήθηκε στο EΣΗΔΗΣ με Α/Α Συστήματος 159335:https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/faces/active_search_main.jspx;jsessionid=y_hAw1T-hvOfIkfKRmK_rUpeigmeR7LmA4q6hV8eZEC7ngjdBOui!-1628113151

 

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 06/22 της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Τμημάτων Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμου & Παρελκομένων Αγκυροβολίου Νο2 Β.Κ.Αντίκυρας προς κάλυψη αναγκών του Συστήματος Αγωγού Καυσίμων της ΔΑΚ (ΑΔΑ: ΨΨΦΜ6-5Λ1)

Η ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια Υποβρύχιων Ελαστικών Τμημάτων Αγωγού Μεταφοράς Καυσίμου & Παρελκομένων Αγκυροβολίου Νο2 Β.Κ.Αντίκυρας προς κάλυψη αναγκών του Συστήματος Αγωγού Καυσίμων της ΔΑΚ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 02/22) για την Προμήθεια Τριών (3) Τεμαχίων Υλικού NET MEN SL-24 – ΑΔΑ : Ψ81Ξ6-2Θ8

To 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια τριών (3) τεμαχίων υλικού NET MEN SL-24  (Ο/Ν 223123) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 168.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: Ψ81Ξ6-2Θ8
  • Διακήρυξη διαγωνισμού Δ.02/22
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 159088

 

Διακήρυξη υπ’ αρίθμ. 25/22 του 251 ΓΝΑ για την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας

Tο 251ΓΝΑ προκηρύσσει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε ευρώ (€), με σκοπό την Προμήθεια Περιεκτών Συλλογής Μολυσματικών για Κάλυψη Αναγκών 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 99.981,00 € (συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 06 % ή 123.976,44 €  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και ΦΠΑ 24%.

Δ.25 _22 ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (22PROC010404477)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια Χαρτοκιβωτίων (Ψ0776-Φ1Θ) (22PROC010402648)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 23/22) για την Προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) – ΑΔΑ : 6ΖΝΜ6-277

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας τριών (3) ετών, για την προμήθεια Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 (NATO F-34) προς κάλυψη αναγκών της Π.Α., συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (374.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 18/22) για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών(ΑΔΑ:61ΒΞ6-ΤΔΕ)

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο, διάρκειας δυο  (2) ετών, για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP) Μαθητών – Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 281.728,00 € σε βάθος διετίας  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του Φ.Π.Α 24%