Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία τoυ 201 ΚΕΦΑ (υπ’αρίθμ. 01/22) για την Προμήθεια LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON SAE 60 Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215, Τ-41 και PZL – ΑΔΑ : 6ΨΟ86 – Ζ12

To 201 ΚΕΦΑ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια LUBRICATING OIL AIRCRAFT PISTON SAE 60 Κάλυψης Απαιτήσεων A/Φ CL-215, Τ-41 και PZL (Ο/Ν 223077) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 162.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

  • Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΨΟ86-Ζ12
  • Διακήρυξη διαγωνισμού Δ.01/22
  • Διαγωνισμός ΕΣΗΔΗΣ 145701
  • Έχει αναρτηθεί στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού», έγγραφο με στοιχεία Φ.831/ΑΔ.5024/Σ.1971/01-04-22/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3 που αφορά στην παροχή διευκρινήσεων κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα.

 

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 12/04/2022