Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Ανοιχτή Διαδικασία της ΥΠ/ΠΑ (υπ’αρίθμ. 13/22) για την Προμήθεια Υλικών MLG UPPER MEMBERS για την Υποστήριξη A/Φ CL-215/415 – ΑΔΑ : 67ΚΜ6-Ξ89

Η Υπηρεσία προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σε ευρώ (€), με σκοπό τη σύναψη σύμβασης, για την προμήθεια εννιά (9) τεμαχίων MLG UPPER MEMBERS A/Φ CL-215/415 , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 815.000,00€ (οκτακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,27868%) και απαλλασσόμενου του ΦΠΑ.

Ημερομηνία ανάρτησης: 09/03/2022
Τελευταία τροποποίηση: 28/04/2022
Η προθεσμία παραλαβής προσφορών έληξε στις: 18/05/2022